Strona główna » Rewitalizacja Bulwaru Słonecznego i ulicy Morskiej w Krynicy Morskiej

Rewitalizacja Bulwaru Słonecznego i ulicy Morskiej w Krynicy Morskiej

PROJEKTKONTAKTZDJĘCIA
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo

,,Rewitalizacja Bulwaru Słonecznego i ulicy Morskiej w Krynicy Morskiej”

Rewitalizacja Bulwaru Słonecznego w Krynicy Morskiej.

Projekt zakłada:

 1. rewitalizację ciągu pieszo-jezdnego Bulwaru Słonecznego wraz z Forum Przyplażowym;
 2. dowiązania projektowanych nawierzchni z ulicą Bałtycką oraz z ciągiem pieszym ulicy Morskiej;
 3. budowę odwodnienia projektowanych nawierzchni w postaci systemu kamiennych ścieków otwartych oraz kartek wpustowych i studni chłonnych;
 4. budowę elementów małej architektury mających na celu odniesienie walorów estetycznych i użytkowych przestrzeni publicznej (ławki parkowe, klomby – kwietniki ozdobne – w tym pomiędzy schodami, a podjazdami;

Celem projektu jest:

 1. zapewnienie właściwej obsługi pieszych poprzez stworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej zachęcającej do spacerów i odpoczynku
 2. zapewnienie odpowiedniej ilości ławek parkowych (dla turystów i wczasowiczów) wraz  z parkowymi koszami na śmieci;
 3. zabezpieczenie bezpieczeństwa pieszych szczególnie w sezonie wakacyjno-urlopowym podczas dopuszczonego ruchu po Bulwarze pojazdów zaopatrzenia;
 4. zapewnienie właściwego oświetlenia i odwodnienia projektowanych nawierzchni drogowych;
 5. zapewnienie właściwego dowiązania istniejących chodników (i innych nawierzchni utwardzonych) dochodzących do Bulwaru Słonecznego, na całej jej długości.

Na planowane przedsięwzięcie składa się rewitalizacja publicznego ciągu pieszo-jezdnego o nawierzchni z kostki drogowej betonowej starodruk, płytek ze żwiru płukanego, odwodnieniem, oświetleniem drogowym i małą architekturą (ławki parkowe, kosze na śmieci).

Rewitalizacja ciągu pieszo-jezdnego Bulwaru Słonecznego wraz z Forum Przyplażowym polega na zwiększeniu nawierzchni utwardzonych, zapewnieniu wygodnych podjazdów dla wózków dziecięcych oraz zlokalizowaniu obiektów towarzyszących (małej architektury) w postaci ławek parkowych poza podstawową szerokością nowego chodnika oraz klombów ozdobnych pomiędzy przestrzenią dedykowaną wyłącznie pieszym, a przestrzenią ciągu pieszo-jezdnego. Zabiegi te pozwolą na większą swobodę i komfort poruszania się pieszych – w tym wczasowiczów i osób starszych.

Rewitalizacja ciągu pieszego – ulicy Morskiej w Krynicy Morskiej

Projekt zakłada:

 1. rewitalizację ciągu pieszego ulicy Morskiej, wraz ze schodami terenowymi i podjazdami dla wózków dziecięcych;
 2. modernizację skrzyżowania ciągu pieszego – ulicy Morskiej z ulicą Żeromskiego;
 3. dowiązanie innych istniejących ciągów pieszych i dojść chodnikowych do projektowanych nawierzchni;
 4. budowę odwodnienia projektowanych nawierzchni w postaci systemu kamiennych ścieków otwartych oraz kratek wpustowych i studni chłonnych;
 5. budowę elementów małej architektury, mających na celu podniesienie walorów estetycznych i użytkowych analizowanej przestrzeni publicznej (ławki parkowe, klomby, kwietniki ozdobne pomiędzy schodami terenowymi, a podjazdami dla wózków dziecięcych);

Celem projektu jest:

 1. zapewnienie właściwej obsługi pieszych uczestników ruchu poprzez stworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej zachęcającej do spacerów i odpoczynku (przebudowa istniejących chodników z zastosowaniem nawierzchni o wysokich parametrach estetyczno-użytkowych; geometria i ukształtowanie wysokościowe projektowanych nawierzchni zapewniające komfort i wygodę poruszania się nawet dużej liczy pieszych w obu kierunkach tzw. ,,wygodne” schody terenowe wraz z podjazdami dla osób z wózkami dziecięcymi);
 2. zapewnienie bezpieczeństwa pieszych przy skrzyżowaniu ciągu pieszego – ul. Morskiej z ulicą Żeromskiego poprzez zastosowanie odpowiednich środków inżynierskich poprawiających właściwą ocenę sytuacji szczególnie w miejscach kolizji niechronionych uczestników ruchu drogowego z podjazdami kołowymi (wyniesienie przejścia dla pieszych przez jezdnię ul. Żeromskiego wraz z wyróżnieniem kolorystyka i strukturą nawierzchni na przejściu);
 3. zapewnienie wystarczającej liczy ławek parkowych (dla turystów i wczasowiczów) wraz z parkowymi kosztami na śmieci;
 4. zapewnienie właściwego odwodnienia projektowanych nawierzchni drogowych;
 5. zapewnienie właściwego dowiązania innych istniejących chodników dochodzących do ciągu pieszego ulicy Morskiej, na całej jej długości;

Wniosek na dofinansowanie projektu dotyczy środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” w ramach którego podpisano w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku umowę o dofinansowanie  nr 00272-6173-SW1100519/12/13. Beneficjentowi zostanie wypłacona pomoc na realizację inwestycji w wysokości 1 000 000,00 złotych, z czego 750 000,00 zł współfinansowane zostanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego pozostałe 250 000,00 zł z Funduszu Krajowego.