Strona główna » Komunikaty » Konsultacje Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2023

Konsultacje Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2023

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji
Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2023

Na podstawie Uchwały Nr XXXIX/401/10 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 3 listopada 2010 r., w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza rozpoczęcie konsultacji społecznych projektu Rocznego Programu Współpracy na rok 2023.

Cel konsultacji
1. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat projektu Rocznego programu współpracy.
2. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla Burmistrza Miasta Krynica Morska.

Przedmiot konsultacji
Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Gminy Krynica Morska, na temat projektu Rocznego programu współpracy na 2023 rok.

Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji
1. Termin rozpoczęcia konsultacji: od 25.10.2022 r.
2. Termin zakończenia konsultacji: do 08.11.2022r.

Obszar konsultacji lub podmioty uprawnione do udziału w konsultacji.
Do udziału w konsultacji uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) prowadzące działalność na terenie Gminy Krynica Morska.

Forma i miejsce konsultacji
1. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotowego projektu, należy zgłaszać w terminie do 31 grudnia 2022 roku.

a) w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Krynica Morska Nr 99/2022 z dnia 25 października 2022 r., w sprawie przeprowadzenia konsultacji, adres: Urząd Miasta Krynica Morska, ul. Górników 15, 82 – 120 Krynica Morska;
b) elektronicznie na adres e-mail: rada@krynicamorska.tv;

2. Projekt programu współpracy oraz formularz konsultacji zamieszczony zostanie na stronie internetowej Gminy Miasta Krynica Morska http://www.krynicamorska.tv, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie urzędu.

3. Na kopercie lub w tytule e-mail należy wpisać: KONSULTACJE: „Program Współpracy 2023″.

4. Nie będą uwzględniane: opinie, uwagi, propozycje:
a) przekazane w innej formie niż wg załączonego wzoru formularza konsultacji społecznych;
b) złożone na formularzu konsultacji społecznych po terminie ogłoszonych konsultacji;
c) niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem osoby upoważnionej do reprezentowania organizacji.

5. Informacje w sprawie konsultacji można uzyskać w Urzędzie Miasta w Krynicy Morskiej, ul. Górników 15, 82 – 120 Krynica Morska, w pokoju nr 10 oraz pod numerem telefonu: 55 247 65 27 wew. 133.

Burmistrz Miasta Krynica Morska

Adam Ostrowski