Strona główna » Aktualności » Zmiany dotyczące odpadów budowlanych i rozbiórkowych

Zmiany dotyczące odpadów budowlanych i rozbiórkowych

Odpady budowlane

Od 1 stycznia 2022 r. obowiązuje kolejna nowelizacja ustawy o odpadach, wprowadza nowy rozdział dotyczący odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Przepisy tego rozdziału zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku.

Zgodnie z nowelizacją ustawy odpady budowlane i rozbiórkowe będą zbierane selektywnie z podziałem na co najmniej sześć frakcji: drewno, metale, szkło, tworzywo sztuczne, gips, odpady mineralne. Obowiązek ten nie będzie dotyczyć jednak gospodarstw domowych oraz Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Gdybyśmy zdecydowali się na zbieranie w PSZOK zmieszanych odpadów budowlanych (kod odpadu 17 09 04), na co pozwalają nam przepisy, naszym obowiązkiem byłoby przekazywanie ich następnie podmiotowi, który posortuje je, na frakcje wymienione w ustawie.

Zakład Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie, z którym mamy umowę na utylizację i zagospodarowanie odpadów, nie posiada decyzji administracyjnych na przetwarzanie zmieszanych odpadów budowlanych, lecz jedynie na ich unieszkodliwianie w procesie D5 (D5, Składowanie na składowiskach w sposób celowo zaprojektowany (np. umieszczanie w uszczelnionych oddzielnych komorach, przykrytych i izolowanych od siebie).

Oznacza to, że ZUOS w Tczewie od dnia 1 stycznia 2023 roku nie będzie mógł przyjmować zmieszanych odpadów budowlanych.

Firma KOMA Olsztyn złożyła ofertę na odbiór, posortowanie i jednorazowy transport odpadów do instalacji zmieszanych odpadów budowlanych o kodzie 17 09 04 w cenie 1680 zł netto za wymianę 1 kontenera wypełnionego do granicy burt.

Skorzystanie z tej oferty znacznie podwyższyłoby nam koszty gospodarowania odpadami.

Dlatego przygotowano projekt uchwały, w którym zmieszane odpady budowlane o kodzie 17 09 04, od dnia 1 stycznia 2023 roku segregujemy na sześć wymaganych frakcji.

Osoba, która dostarczy odpady do PSZOK-u, będzie zobowiązana do ich posortowania.

Limit odpadów budowlanych posegregowanych na frakcje: (szkło, drewno, metale, tworzywo sztuczne, gips i odpady mineralne) nie uległ zmianie i wynosi razem 200 kg z nieruchomości rocznie — dotyczy nieruchomości zamieszkałych, oraz 50 kg z nieruchomości rocznie, dotyczy budynków wielolokalowych (powyżej 8 mieszkań) i spółdzielni.

https://bityl.co/GOyp