Strona główna » Aktualności » Oferta pracy w Urzędzie Miasta

Oferta pracy w Urzędzie Miasta

BURMISTRZ GMINY MIASTA KRYNICA MORSKA OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO
DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ

I. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Miasta Krynica Morska

ul. Górników 15,

82-120 Krynica Morska

II. Określenie stanowiska: stanowisko urzędnicze

Nazwa stanowiska: stanowisko ds. gospodarki komunalnej

Wymiar czasu pracy – pełny etat, zatrudnienie na czas określony z możliwością uzyskania umowy na czas nieokreślony.

Przewidywany termin zatrudnienia: lipiec 2023 r.

III. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

<6%

IV. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem pracy:

1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,

 2. wykształcenie minimum średnie pełne,

 3. znajomość przepisów prawa z zakresu:

 • ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

 • ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,

 • ustawy o samorządzie gminnym,

 • ustawy o drogach publicznych,

 • ustawy prawo wodne,

 • ustawy o portach i przystaniach morskich.

 1. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 2. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

 3. posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku,

 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 5. nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. inicjatywa, dyspozycyjność, kreatywność, zaangażowanie i samodzielność przy wykonywaniu powierzonych zadań,

 2. dobra organizacja pracy,

 3. umiejętność pracy w zespole oraz kształtowania kontaktów z podmiotem zewnętrznym,

 4. umiejętność reprezentowania urzędu na zewnątrz,

 5. odpowiedzialność, rzetelność, dokładność i skrupulatność, systematyczność,

 6. umiejętność syntezy i analizy danych,

 7. umiejętność podejmowania decyzji oraz umiejętność negocjowania,

 8. zdolność do interpretacji i stosowania obowiązujących przepisów prawa,

 9. preferowane doświadczenie, praca w jednostkach samorządu terytorialnego,

 10. umiejętność sporządzania pism urzędowych.

 11. umiejętność działania w sytuacjach stresowych i odporność na stres,

 12. umiejętność obsługi komputera w stopniu co najmniej dobrym: pakiet MS Office (Word, Excel i inne niezbędne programy związane z pracą na stanowisku).

V. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie spraw dotyczących utrzymania czystości i porządku w Gminie, zgodnie z „ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach” w tym:

  1. Tworzenie warunków do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy.

  2. Zapobieganie zanieczyszczeniu ulic, placów i terenów otwartych przez likwidację składowania odpadów w miejscach do tego nie przeznaczonych i przeciwdziałanie takiemu składowaniu.

  3. Ustalanie (po zasięgnięciu opinii Państwowego Terenowego Inspektora Sanitarnego) szczegółowych zasad utrzymywania czystości i porządku na terenie gminy.

 2. Współpraca z: Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną, Policją, Strażą Graniczną, WOPR i Urzędem Morskim oraz innymi służbami w zakresie ładu, porządku i bezpieczeństwa na terenie miasta.

 3. Koordynacja przygotowań do sezonu turystycznego, kontrola jego przebiegu w zakresie utrzymania porządku.

 4. Utrzymanie plaż, współpraca w tym zakresie ze stanowiskiem ds. gospodarki nieruchomościami gminnymi i rolnictwa, oraz stanowiskiem ds. promocji miasta, turystyki, kultury, sportu i rekreacji.

 5. Prowadzenie spraw komunikacji, drogownictwa i transportu w zakresie kompetencji gminy.

 6. Prowadzenie spraw związanych z gospodarką komunalną w tym:

 1. W zakresie dróg, ulic i mostów – oświetlenie ulic i placów, bieżące remonty, utrzymanie czystości, mała infrastruktura, zimowe utrzymanie.

 2. Utrzymanie w czystości wszystkich terenów komunalnych w tym plaży, lasów komunalnych i innych terenów wynikających z odrębnych zobowiązań.

 1. Nadzór nad pracownikami wykonującymi prace przy utrzymaniu czystości w mieście.

 2. Zastępstwo pracownika na stanowisku ds. architektury, budownictwa i gospodarki przestrzennej ( GKB) podczas jego nieobecności w pracy.

 3. Przygotowywanie dokumentów niezbędnych do wytoczenia i prowadzenia spraw sądowych i administracyjnych.

 4. Po zakończeniu postępowania sądowego lub administracyjnego i otrzymaniu prawomocnego orzeczenia lub po skierowaniu wniosku do egzekucji przekazywanie dokumentacji na stanowisko BKE w celu wyegzekwowania należności pieniężnych w postępowaniu egzekucyjnym, a w przypadku zobowiązań niepieniężnych prowadzenie postępowania egzekucyjnego przy pomocy Radcy Prawnego.

 5. Zapewnienie ochrony danych osobowych w zakresie przypisanych obowiązków.

 6. Prowadzenie spraw związanych z gospodarką wodną z wyłączeniem ochrony przeciwpowodziowej.

 7. Prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem ludności w wodę, kanalizację, energię elektryczną, sieć telekomunikacyjną i gazowniczą.

 8. Prowadzenie spraw związanych z obsługą Stref Płatnego Parkowania, kontrola zgodności naliczanych opłat parkingowych z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz kontrola terminowości dokonywanych wpłat z wyłączeniem abonamentu mieszkańca.

 9. Zgodnie z art. 20 ust. 9 ustawy o drogach publicznych prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów.

 10. Nadzór nad działalnością Portu Jachtowego w Krynicy Morskiej oraz bieżące utrzymanie infrastruktury portowej.

 11. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Burmistrza, Zastępcę Burmistrza lub Sekretarza.

VI. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

1) zatrudnienie na umowę o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy;

2) praca administracyjno-biurowa z komputerem przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy (powyżej 4 godz. dziennie) z przewagą wysiłku umysłowego, zmienne tempo pracy; praca w siedzibie Urzędu w pomieszczeniu biurowym, sztucznie oświetlonym oraz w terenie;

3) kontakt telefoniczny, osobisty i kanałami komunikacji elektronicznej z klientem i instytucjami;

4) kandydat podejmujący pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym, w tym na kierowniczym stanowisku urzędniczym, w czasie trwania zawartej na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy umowy o pracę, odbywa służbę przygotowawczą zakończoną zdaniem egzaminu z wynikiem pozytywnym oraz ślubowaniem;

5) przed zawarciem umowy o pracę kandydat będzie zobowiązany do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności.

 

VII. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. list motywacyjny* – własnoręcznie podpisany

 2. Życiorys ( curriculum vitae) z opisem przebiegu pracy zawodowej *– własnoręcznie podpisany;

 3. kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie* – własnoręcznie podpisany;

 4. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego oraz za przestępstwa skarbowe popełnione umyślnie (przed zawarciem umowy o pracę kandydat będzie zobowiązany do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego);

 5. kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie, poświadczone za zgodność z oryginałem – własnoręcznie podpisane;

 6. kopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie – świadectwa pracy potwierdzające wymagany w ogłoszeniu staż pracy lub zaświadczenie, poświadczone za zgodność z oryginałem – własnoręcznie podpisane;

 7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji;

 8. numer telefonu lub/i adres e-mail, który jest niezbędny, by poinformować o spełnieniu wymagań formalnych i zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną;

 9. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku aplikowania przez osobę niepełnosprawną) poświadczona za zgodność z oryginałem – własnoręcznie podpisana.

Podanie danych osobowych przez kandydata nie jest wymagane, jednak niepodanie danych uniemożliwi wzięcie udziału w procesie naboru.

Dane osobowe zawarte w dokumentach potwierdzających wymagane kwalifikacje wykraczające poza dokumenty niezbędne, będą przetwarzane wyłącznie za zgodą kandydata, wyrażoną na piśmie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przez Urząd Miasta Krynica Morska, ul. Górników 15, 82-120 Krynica Morska ”.

* List motywacyjny, życiorys (CV) oraz kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie należy opatrzyć klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko ds. stanowisko ds. gospodarki komunalnej.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w w/w celach jest Gmina Miasta Krynica Morska. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:- żądania dostępu do danych osobowych;

– sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

– wniesienia sprzeciwu;

– cofnięcia zgody w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

– wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

Zapoznałam/-em się z treścią powyższego.

Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 530).

VIII. Termin i miejsce składania dokumentów: do 30.06.2023r. do godz. 15:00.

Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą rozpatrywane.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w Urzędzie Miasta Krynica Morska ul. Górników 15, w sekretariacie, albo przesłać na adres: Urząd Miasta Krynica Morska ul. Górników 15, 82-120 Krynica Morska z dopiskiem: ”Nabór – stanowisko stanowisko ds. gospodarki komunalnej. Decyduje data wpływu oferty do Urzędu.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej osoby wstępnie zakwalifikowane jako spełniające w/w wymogi zostaną powiadomione telefonicznie lub e-mailowo w ciągu 2 dni od daty posiedzenia, na którym komisja zapozna się ze złożonymi ofertami.

Dokumenty aplikacyjne, które będą zawierały dane osobowe wykraczające poza dane niezbędne do procesu rekrutacji, nieopatrzone klauzulą nt. zgody na przetwarzanie danych osobowych podpisaną przez kandydata, będą komisyjnie niszczone, za wyjątkiem oryginalnych dokumentów, które będą odsyłane na adres wskazany w dokumentach aplikacyjnych.

IX. Dodatkowe informacje:

 1. Niniejsze ogłoszenie opublikowano w BIP Urzędu Gminy Miasta Krynica Morska oraz umieszczono na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Krynica Morska.

 2. Przed zawarciem umowy o pracę kandydat wyłoniony w drodze naboru przedkłada pracodawcy: zaświadczenie lekarza medycyny pracy potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku, na które został przeprowadzony nabór (skierowanie wystawia pracodawca).

 3. Złożone w naborze dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych.

 4. Dokumenty osób, które wezmą udział w procesie rekrutacji będą przechowywane, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, przez okres 2 lat, a następnie przekazane do archiwum zakładowego.

 5. Informacja o wyniku naboru zostanie ogłoszona na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Miasta Krynica Morska oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT


 


 

Burmistrz Miasta Krynica Morska

Adam Ostrowski