Strona główna » Aktualności » Oferta pracy w Urzędzie Miasta

Oferta pracy w Urzędzie Miasta

baner praca w UM

PRACA NA ZASTĘPSTWO

Na podstawie art. 12 ust. 2 i art.16 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 530) w związku z usprawiedliwioną nieobecnością inspektora ds. kancelaryjno-technicznych w Urzędzie Miasta Krynica Morska zachodzi konieczność zatrudnienia pracownika na zastępstwo w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Osoby zainteresowane podjęciem pracy na czas zastępstwa pracownika ds kancelaryjno-technicznych w Urzędzie Miasta Krynica Morska proszone są o składanie swoich aplikacji w Urzędzie Miasta Krynica Morska w terminie do 7 marca 2023 r. do godz. 15:00.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Praca na zastępstwo na stanowisko inspektora ds. kancelaryjno-technicznych” w sekretariacie Urzędu Miasta Krynica Morska ul. Górników 15, 82-120 Krynica Morska albo przesłać na adres: Urząd Miasta Krynica Morska, ul. Górników 15, 82-120 Krynica Morska. Decyduje data wpływu oferty do Urzędu.

W ramach ogłoszenia przedstawiamy opis stanowiska pracy i zakres wykonywanych zadań:

Nazwa i adres jednostki (miejsca wykonywania pracy):
Urząd Miasta Krynica Morska ul. Górników 15, 82-120 Krynica Morska

Określenie stanowiska pracy:
stanowisko ds. kancelaryjno-technicznych

Forma zatrudnienia:

 1. Umowa o pracę na czas zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności, planowany termin zatrudnienia marzec 2023 r.;

 2. Wymiar czasu pracy: pełny etat;

 3. Okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas zastępstwa: zgodnie z art. 36 § 1 Kodeksu Pracy.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 1. Wymaganie niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie;

 2. Wykształcenie średnie lub wyższe;

 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 4. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 5. Umiejętność obsługi komputera (programy word, excel).

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Przyjmowanie i rozdzielanie korespondencji wewnątrz Urzędu, w tym prowadzenie ewidencji korespondencji oraz wysyłanie i prowadzenie ewidencji korespondencji wychodzącej z Urzędu (prowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów).

 2. Obsługa systemu e-puap.

 3. Prowadzenie zbioru akt prawnych.

 4. Konserwacja centrali telefonicznej.

 5. Prowadzenie spraw związanych z obsługą telekomunikacyjną Urzędu.

 6. Prowadzenie rejestru skarg, wniosków i listów wpływających do Urzędu.

 7. Prenumerata Dzienników Urzędowych, oraz nabywanie innych czasopism, książek, publikacji niezbędnych w pracy Urzędu.

 8. Nadzór nad przechowywaniem, oraz likwidacja nieaktualnych i zamawianie nowych pieczęci dla Urzędu Miasta.

 9. Przyjmowanie interesantów zgłaszających wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z

  Burmistrzem, Zastępcą Burmistrza, Sekretarzem lub kierowanie do właściwego referatu lub stanowiska.

 10. Gospodarowanie środkami ruchomymi w zakresie zaopatrzenia w materiały i pomoce biurowe.

 11. Prowadzenie gospodarki formularzami i drukami.

 12. Przygotowanie pism na potrzeby Burmistrza, Zastępcy Burmistrza i Sekretarza, gromadzenie artykułów o Krynicy Morskiej.

 13. Odpowiedzialność za sprzęt znajdujący się w sekretariacie.

 14. Obsługa ksero i fax-u.

 15. Nadzór nad służbowymi telefonami komórkowymi.

 16. Zapewnienie właściwego wystroju budynku Urzędu oraz organizację prawidłowej

  informacji wizualnej.

 17. Zapewnienie ochrony danych osobowych w zakresie przypisanych obowiązków.

 18. Prowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów.

 19. Prowadzenie kalendarza spotkań Burmistrza.

 20. Prowadzenie ewidencji służbowych delegacji krajowych i zagranicznych pracowników Urzędu.

 21. Prowadzenie spraw społecznych dotyczących Miasta.

 22. Prowadzenie postępowań przetargowych w ramach zajmowanego stanowiska.

 23. Zastępstwo za pracownika na stanowisku Obsługi Rady Miejskiej podczas jego nieobecności.

 24. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Burmistrza, Zastępcę Burmistrza lub Sekretarza.

 

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny, CV zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu naboru, o którym mowa w art. 7 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 2. kwestionariusz osobowy wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 3. kserokopie świadectw pracy (jeżeli posiada) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,

 4. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,

 5. kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

 6. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 7. oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze jednego etatu,

 8. dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

 9. numer telefonu lub/i adres e-mail, który jest niezbędny, by poinformować o spełnieniu wymagań formalnych i zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną,

 10. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku aplikowania przez osobę niepełnosprawną) poświadczona za zgodność z oryginałem – własnoręcznie podpisana.

Podanie danych osobowych przez kandydata nie jest wymagane, jednak niepodanie danych uniemożliwi wzięcie udziału w procesie wyboru kandydata.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ww. celach jest Gmina Miasta Krynica Morska.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo:

– żądania dostępu do danych osobowych;
– sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
– wniesienia sprzeciwu;
– cofnięcia zgody w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
– wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,00-193 Warszawa.

Dodatkowe informacje:

Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie i miejscu kolejnego etapu w procesie wyboru kandydata.
Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych, zostaną o tym fakcie powiadomione telefonicznie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 55 247 65 27 lub w Urzędzie Miasta Krynica Morska, ul. Górników 15, 82-120 Krynica Morska.

 

 

Burmistrz Miasta Krynica Morska

Adam Ostrowski