Strona główna » Aktualności » Jak znaleźć się w stałym obwodzie głosowania?

Jak znaleźć się w stałym obwodzie głosowania?

Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania właściwym dla adresu stałego zamieszkania w Centralnym Rejestrze Wyborców (część A – obywatele polscy)

Mieszkasz w Krynicy Morskiej, ale nie masz tutaj meldunku? Jeśli chcesz głosować w każdych wyborach/referendach w Krynicy Morskiej – złóż wniosek o wpisanie do stałego obwodu głosowania.

I. W URZĘDZIE

II. PRZEZ INTERNET

Skorzystaj z usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji (otwiera się w nowej karcie)

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania (otwiera się w nowej karcie)
 2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.
 3. Dokument potwierdzający fakt zamieszkania w Krynicy Morskiej.
  Przykładowe dokumenty potwierdzające to:
 • oświadczenie właściciela lokalu (otwiera się w nowej karcie),
 • umowa najmu/użyczenia lokalu,
 • jeśli rozliczasz się z Urzędem Skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania – pierwsza strona zeznania podatkowego PIT z potwierdzeniem złożenia go w Urzędzie Skarbowym (pieczątka wpływu do US lub potwierdzenie nadania na poczcie lub Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) – jeśli złożyłeś PIT przez Internet),
 • rachunek za media (gaz, prąd, internet, telefon, telewizję kablową itp.) wystawiony na Twoje dane i adres lokalu w Krynicy Morskiej, w którym mieszkasz,
 • umowa na media (gaz, prąd, internet, telefon, telewizję kablową itp.) zawarta z Tobą i zawierająca adres lokalu w Krynicy Morskiej, w którym mieszkasz,
 • umowa lub rachunek na usługę nie związaną bezpośrednio z lokalem np. abonament na telefon komórkowy, zawierający Twoje dane oraz adres lokalu w Krynicy Morskiej, w którym mieszkasz,
 • jeśli jesteś właścicielem lokalu, ale nie jesteś w nim zameldowany możesz:

– przedstawić akt własności – jeśli jest to lokal spółdzielczy własnościowy lub gdy lokal nie ma założonej księgi wieczystej lub też gdy trwa postępowanie o wpis do Rejestru Ksiąg Wieczystych;

– jeśli lokal ma założoną księgę wieczystą to wystarczy, że poinformujesz urzędnika, że jesteś właścicielem lokalu. Jeśli podasz numer księgi wieczystej znacznie ułatwi to urzędnikowi wyszukiwanie lokalu w Elektronicznych Księgach Wieczystych.

Burmistrz Miasta Krynica Morska przed wydaniem decyzji jest zobowiązany sprawdzić czy osoba wnosząca wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania spełnia warunki stałego zamieszkania pod adresem wskazanym we wniosku.

Opłaty
Brak.

Miejsce złożenia i odbioru
Wniosek składa się do urzędu właściwego dla miejsca zamieszkania.

Termin odpowiedzi
5 dni od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy
Od decyzji w sprawie odmowy ujęcia w stałym obwodzie głosowania przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego miejscowo sądu rejonowego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Miasta Krynica Morska, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.

Dodatkowe informacje
Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania mogą składać:

 • wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały w tej gminie;
 • wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy, ale pod innym adresem niż adres ich zameldowania na pobyt stały;
 • wyborcy nigdzie niezamieszkali, przebywający stale na obszarze gminy, z zastrzeżeniem, że wyborca ten w miejscu adresu stałego zamieszkania poda adres, pod którym będzie możliwe skontaktowanie się z nim.

Wyborcy ujęci w Centralnym Rejestrze Wyborców na własny wniosek korzystają na obszarze gminy z prawa wyborczego we wszystkich wyborach powszechnych i referendach bez konieczności każdorazowego ponawiania wniosku.

Wyborca ujęty w stałym obwodzie głosowania właściwym dla miejsca stałego zamieszkania zgodnie z wnioskiem, który po dacie złożenia wniosku dokona zameldowania na pobyt stały pod innym adresem, jest z urzędu ujmowany w stałym obwodzie głosowania właściwym dla miejsca zameldowania na pobyt stały.

W przypadku powrotu do miejsca zameldowania na pobyt stały wyborca jest zobowiązany złożyć oświadczenie o ponownym zamieszkaniu pod tym adresem. Złożenie oświadczenia skutkuje automatycznym ujęciem wyborcy w Centralnym Rejestrze Wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla adresu zameldowania na pobyt stały.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U.2023.2408).
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie wzorów wniosków o ujęcie w obwodzie głosowania, skreślenie wyborcy z Centralnego Rejestru Wyborców, zmianę miejsca głosowania oraz wzoru i sposobu ewidencjonowania zaświadczeń o prawie do głosowania (Dz.U.2023.1495).